Doctrine Common

[GH-203] Added deleteByPregix, deleteBySuffix, deleteByRegex in CacheProvider